Polityka Prywatności

1-onas2-onas3-onas3-onas

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sano Agrar Institut Sp. z o.o. (dalej: my)
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

•    listownie na adres: ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo
•    telefonicznie: +48 668 330 584

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi:

 L.p.  Cel przetwarzania danych osobowych  Rodzaj przetwarzanych danych osobowych  Podstawa prawna
 1 zawarcie umowy o współpracę na podstawie
Twojego zainteresowania naszą ofertą
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
• adres e-mail lub numer telefonu
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2 wykonanie zawartej przez Ciebie z nami umowy
o współpracę
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
• adres e-mail lub numer telefonu
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3 rachunkowe i podatkowe związane z zawartą
przez Ciebie z nami umową o współpracę
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4 oddanie Tobie zagubionych u nas rzeczy, ponieważ jest to
niezbędne dla ochrony Twoich żywotnych interesów
lub żywotnych interesów innych osó
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• adres e-mail lub numer telefonu
 
 5 archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 6 windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych • imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 7 badanie satysfakcji klienta i określania jakości naszej obsługi • imię i nazwisko lub nazwa
• adres e-mail lub numer telefonu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 8 zarządzanie ryzykiem, ocena wiarygodności finansowej,
w tym oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w zapłacie
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 9  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sano w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej • imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 10  marketingu, promocji i sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez Sano • imię i nazwisko lub nazwa
• adres e-mail lub numer telefonu
• wizerunek lub głos
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 11  celach analitycznych, w tym doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem • imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 12  wewnętrzne cele administracyjnych, w tym w celach statystycznych Sano  • imię i nazwisko lub nazwa  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

a)  w zakresie realizacji zawartej z Sano umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji,
b) przez okres przedawnienia roszczeń z umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
c) statystycznych i archiwizacyjnych przez okres maksymalnie 10 lat po zakończeniu wykonywania umowy,
d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rachunkowych i podatkowych,
e) przez okres konieczny ze względu na zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
f)  w przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody.

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

a) podwykonawcom, w tym Kancelariom prawnym, likwidatorom szkód,
b) innym niezależnym odbiorcom, w tym naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, firmom transportowym, dostawcom usług IT, firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej, finansowej, obsługi newslettera, strony www, sprzedaży naszych produktów, oferowania naszych usług, komunikowania się z Tobą.

Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania jednej nieodpłatnej kopii Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
d)  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czasz wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f)  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

•    wobec przetwarzania ich w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
•    ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem,

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
h)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw (od lit. a do lit. g), skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe jak na wstępie).

6. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.